Публічна оферта

ЗАТ "Mondega", закрите акціонерне товариство, зареєстроване і чинне в Литовській Республіці, номер юридичної особи: 303429463, адреса зареєстрованого місцезнаходження: Mikalojaus Koperniko g. 24, Didžiasalio k., LT-13264 Vilniaus r., Lithuania (далі – Товариство), в особі директора Iryna Filaretova, діючого на підставі статуту Товариства, пропонує для невизначеного кола фізичних та юридичних осіб, укласти цей Договір на нижчевикладених умовах:
Цей Договір є публічною офертою , визначає умови та порядок участі Клієнта в аукціонах на Інтернет-сторінці https://auctionautoplace.com, права та обов’язки сторін, а також відповідальність Сторін,
ПРЕАМБУЛА:
(A) Товариство є оператором і адміністратором Інтернет-сторінки https://auctionautoplace.com (далі – Інтернет-сторінка), на якій представлена інформація про вживані, б/в транспортні засоби, що діє як платформа, де шляхом проведення аукціону можна придбати ці транспортні засоби;
(B) Діяльність товариства через Інтернет-сторінку орієнтована за моделями „бізнес для бізнесу“ (B2B) та „бізнес для клієнта“ (B2C). Інтернет-сторінкою у якості платформи для купівлі б/в транспортних засобів можуть користуватися і бізнес-суб'єкти, і приватні особи-клієнти;
(C) З вищевказаного виникає, що Клієнт має право придбати транспортний (-і) засіб (-оби), скориставшись Інтернет-сторінкою для купівлі транспортних засобів не тільки з метою ведення підприємницької діяльності, але й для власних потреб.
Товариство і Клієнт разом називаються Сторонами, а кожен окремо – Сторона.
1. Терміни та визначення
1.1. Терміни і визначення в цьому Договорі, включаючи преамбулу до нього, що пишуться з великої літери, мають нижчезазначені значення крім випадків, коли контекст надає їм інше значення: 1.1.1. Публічна оферта - пропозиція Товариства, викладена на Інтернет-сторінці, адресована необмеженому колу осіб, укласти Договір публічної оферти (Публічну оферту, Договір) на запропонованих Товариством умовах. Вживається по тексту як Договір публічної оферти, або Публічна оферта, або Договір, та мають однакове значення.)
1.1.2. Інтернет-сторінка – Інтернет-сторінка https://auctionautoplace.com, управляється Товариством, що діє в якості платформи для придбання б/в Транспортних засобів шляхом проведення аукціону, з наданням інформації про б/в Транспортні засоби на цьому сайті та наданням можливостей, зареєстрованим користувачам, для участі в аукціонах, на умовах Договору та Правил Інтернет-сторінки.
1.1.3. Товариство наділене значенням, зазначеним у преамбулі до Договору.
1.1.4. Клієнт – фізична або юридична особа, яка акцептувала публічну оферту шляхом підтвердження реєстрації аккаунта на Інтернет-сторінці та внесення Клієнтом завдатку Товариству, згідно розділу 3 Договору, та цим самим взяла на себе обов’язок виконувати умови цього Договору та правила Інтернет-сторінки.
1.1.5. Транспортний (-і) засіб (-оби) – вживаний (-і), б/в транспортний (-і) засіб (-оби), який (-і) можна придбати шляхом проведення аукціону через кабінет користувача на Інтернет-сторінці та про який власником надана інформація про технічні характеристики, стан та комплектацію на Інтернет-сторінці. При цьому, Товариство, діючи в якості непрямого посередника між власником транспортного засобу та Клієнтом, не проводить перевірку, огляд Транспортного засобу, не оцінює достовірності інформації, зазначеної власником Транспортного засобу.
1.1.6. Попередній рахунок-фактура – документ, що формується Товариством після того, коли Клієнт підтверджується переможцем певного Транспортного засобу на аукціоні, надається Клієнту на Інтернет-сторінці в його аккаунті та який підлягає обов’язковій оплаті Клієнтом. Попередній рахунок-фактура містить інформацію про максимальну ціну за Транспортний засіб, запропоновану Клієнтом на аукціоні; аукціонний збір, якщо такий застосовується; вартість послуг Товариства (операційний збір); витрати на транспортування Транспортного засобу та/або винагорода за інші додатково надані Клієнту послуги, якщо це було передбачено. Із розміром та/або порядком нарахування платежів, передбачених в Попередньому рахунку-фактурі, по конкретному Транспортному засобу, Клієнт попередньо може ознайомитися в інформаційному вікні кожного лота (транспортного засобу, що виставляється на аукціон).
1.1.7. Операційний збір – вартість послуг Товариства, що нараховується до оплати Клієнту лише у випадку виграшу на аукціоні. Розмір операційного збору залежить від розміру ставки, зробленої Клієнтом на Транспортний засіб і розраховується відповідно до шкали тарифів, розміщених на Інтернет-сторінці, на момент проведення аукціону.
1.1.8. Майданчик – автостоянка, що належить Товариству, знаходиться за адресою: Chemiczna 15, 22-100, Chełm, республіка Польща, або інша автостоянка, яка зазначена в описовому лоті кожного транспортного засобу на Інтернет-сторінці, звідки куплені Клієнтом транспортні засоби можна забрати в робочий час Майданчика.
1.1.9. Момент передачі – передача Транспортного засобу Клієнту чи його уповноваженій третій особі на Майданчику, що підтверджується шляхом підпису Акту прийняття-передачі Транспортного засобу. У момент передачі Клієнту переходить право власності на Транспортний засіб та ризик випадкових знищення і/чи пошкодження транспортного засобу
1.1.10. Претензія – письмовий документ, який містить зауваження Клієнта щодо якості придбаного Транспортного засобу на підставі цього Договору, заповнений у визначеному порядку, в терміни та з дотриманням інших умов, зазначених в розділі 9 цього Договору.
1.1.11. ПДВ – податок на додану вартість, який нараховується згідно правових актів Литовської Республіки чи відповідно іншої держави-члена Європейського Союзу.
1.1.12. Правила Інтернет-сторінки – усі правила, вимоги, процедури та етапи здійснення певних дій, правила процесу проведення аукціонів, шкала та/чи порядок визначення вартості обов’язкових платежів, Порядок розгляду претензій і т.п., які можуть бути розміщені в різних розділах Інтернет-сторінки. Правила Інтернет-сторінки є невід’ємною частиною Договору та є обов’язковими для сторін. Можуть змінюватися Товариством в односторонньому порядку, при цьому Клієнт повинен слідкувати за діючими Правилами Інтернет-сторінки перед кожною участю у аукціоні.
1.1.13. Додатковий рахунок-фактура – рахунок, який висилається Клієнтові у разі необхідності сплати гарантійного платежу, або у випадку будь-яких порушень цього Договору зі зазначенням у ньому нарахованої суми штрафу (пені) та/або суми збитків, а також у випадку погодження Сторонами виконання додаткових робіт чи послуг в процесі отримання Клієнтом Транспортного засобу.
Оплата Клієнтом Додаткового рахунка-фактури здійснюється шляхом переведення всієї грошової суми на зазначений банківський розрахунковий рахунок Товариства, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Додаткового рахунку-фактури у своєму аккаунті на Інтернет-сторінці чи електронною поштою. Додатковий рахунок-фактура може бути виставлено щоразу по мірі виникнення підстав для його формування, або одночасно по декількох підставах, передбачених Договором.
1.2. У цьому Договорі, крім випадків, якщо контекст вимагає інакше:
1.2.1. заголовки зазначаються для зручності та не мають впливу на інтерпретацію Договору;
1.2.2. слова в однині інтерпретуються так само, як і в множині, а також навпаки;
2. Предмет договору
2.1. Товариство створює Клієнту технічні можливості для участі в аукціонах Транспортних засобів, про які надається інформація на Інтернет-сторінці, та здійснює технічний супровід Клієнта в процесі придбання ним транспортного засобу до моменту передачі транспортного засобу Клієнту, а Клієнт зобов'язується виконувати умови та порядок, визначені цим Договором та правилами Інтернет-сторінки, між іншим належним чином та своєчасно розраховуватися з Товариством за цим Договором.
2.2. Цей Договір визначає загальні умови участі Клієнта в аукціонах, строки та порядок розрахунків та процедуру пред’явлення і розгляду претензій. Спеціальні умови (ціна Транспортного засобу, операційний та аукціонний збори, витрати на доставку транспортного засобу, порядок оплати, якщо певні особливості передбачені по конкретному аукціону і відрізняються від умов Договору і.т.п.) зазначаються в Попередньому рахунку-фактурі.
3. Участь в аукціоні. Завдаток
3.1. Клієнт може брати участь у аукціонах, оголошених на Інтернет-сторінці, тільки після сплати завдатку (депозиту) на розрахунковий рахунок Товариства.
Завдаток (депозит) призначатиметься для забезпечення виконання зобов'язань Клієнта за цим Договором та на підтвердження прийняття Клієнтом усіх умов цього Договору та Правил Інтернет-сторінки.

3.2. Розмір завдатку залежить від орієнтовних сум ставок на аукціонах, які планує зробити Клієнт та розраховується, згідно шкали тарифів, розміщених на Інтернет-сторінці. Через свій особистий аккаунт на Інтернет-сторінці, Клієнт самостійно вказує відповідний розмір ставок та може згенерувати рахунок для оплати завдатку (депозиту).

3.3. Завдаток підлягає поверненню після передачі викупленого транспортного засобу Клієнту, при умові повної сплати Клієнтом платежів, згідно Попереднього та Додаткового/вих рахунків-фактур та своєчасного вивезення Транспортного засобу з території Європейського Союзу. Також завдаток може бути повернуто на вимогу Клієнта, якщо він, взагалі чи тимчасово, не має наміру приймати участі в аукціонах, при чому не має заборгованості перед Товариством. Товариство протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту настання вищевказаних події або з моменту отримання вимоги, зобов’язане повернути завдаток, якщо відсутні підстави залишати завдаток чи його частину у Товариства.
Товариство має право самостійно зарахувати за рахунок суми завдатку, суму нарахованих Клієнту штрафних санкцій чи розмір понесених збитків, що виникли у зв’язку із невиконанням чи неналежним виконанням Клієнтом умов Договору, а також суму гарантійного платежу, згідно Договору (якщо такий передбачено і не було сплачено). В цьому разі поверненню підлягає сума завдатку, що залишилась після такого зарахування.
Усі банківські витрати, пов’язані з перерахуванням чи поверненням завдатку несе Клієнт.
У разі якщо завдаток було повернуто Клієнту, то в подальшому для поновлення права бути учасником аукціонів, Клієнт повинен заново оплатити завдаток на рахунок Товариства, згенерувавши відповідний рахунок, в порядку встановленому вище.
3.4. Клієнт бере участь в аукціонах та пропонує свої ціни за вибрані Транспортні засоби увійшовши у аккаунт Клієнта на Інтернет-сторінці.
3.5. Сторони узгоджують, що ціни на Транспортні засоби, що розміщені на Інтернет-сторінці, та пропозиція ціни Клієнта на аукціонах, вказуються без ПДВ.
3.6. Аукціони проводяться в час, зазначений на Інтернет-сторінці. Вся і будь-яка інформація про тип, час аукціону, запропонованих цін – розміщується на Інтернет-сайті.
3.7. Клієнт бере участь в аукціонах та пропонує свої ціни за вибрані Транспортні засоби до завершення аукціону, зазначеного на Інтернет-сторінці. Пропозиції після завершення аукціону не приймаються.
3.8. Час аукціону до його завершення може бути змінений на розсуд Товариства. Усі пропозиції цін Клієнта до зміни часу аукціону залишаються дійсними.
3.9. Після завершення аукціону всі пропозиції цін Клієнта є остаточними, дійсними та не підлягають відміні до остаточного рішення власника Транспортного засобу щодо переможця аукціону Транспортного засобу.
4. Перемога в аукціоні
4.1. Транспортні засоби одночасно можуть продаватися не на одному аукціоні, не тільки на аукціонах, оголошених на Інтернет-сторінці. Тому після завершення аукціону інформацію про пропозиції цін Товариство передає власнику Транспортного засобу, котрий приймає остаточне рішення про переможця аукціону Транспортного засобу.
4.2. Сторони домовляються, що Клієнт, котрий запропонував максимальну пропозицію ціни в аукціоні, може бути не визнаний переможцем цього аукціону власником Транспортного засобу.
4.3. Після завершення аукціону Транспортного засобу, в якому пропозиції ціни Клієнта були затверджені власником Транспортного засобу, Клієнт визнається переможцем цього аукціону та йому повідомляють про це електронною поштою чи в аккаунті Клієнта на Інтернет-сторінці. У випадках, коли запропонована Клієнтом ціна на аукціоні не була максимальною і/чи він не вважається переможцем аукціону Транспортного засобу, Клієнта окремо про завершення аукціону і/чи його переможця не інформують.
4.4. Після повідомлення Товариством про перемогу в аукціоні Транспортного засобу, Клієнт в своєму аккаунті на Інтернет-сторінці одержує Попередній рахунок-фактуру, оплата якого для Клієнта є обов'язковою з моменту його виставлення в аккаунті Клієнта на Інтернет-сторінці.
5. Попередній рахунок-фактура. Порядок розрахунків.
5.1. У випадку перемоги Клієнта в аукціоні Транспортного засобу, в його аккаунті на Інтернет-сторінці для оплати надається Попередній рахунок-фактура.
5.2. Клієнт зобов'язується не пізніше, ніж упродовж 5 (п'яти) календарних днів з моменту надання Попереднього рахунку-фактури, в аккаунті Клієнта, сплатити суму, зазначену в Попередньому рахунку-фактурі, шляхом переказу всієї грошової суми на зазначений Товариством банківський розрахунковий рахунок чи готівкою.
5.3. Попередній рахунок-фактура повинен бути повністю сплаченим до Моменту передачі Транспортного засобу Клієнту.
5.4. Допускається оплата Попереднього рахунка-фактури від третіх осіб, з обов’язковим посиланням на номер Попереднього рахунка-фактури.
6. Передача транспортного засобу. Передача права власності.
6.1. Сторони погоджуються, що доставку купленого Клієнтом Транспортного засобу на Майданчик організовує Товариство, якщо Сторони в письмовій формі не домовилися інакше.
6.2. Товариство доставляє Транспортний засіб на Майданчик упродовж 60 (шістдесяти) календарних днів з дня оплати Попереднього рахунку-фактури. Про час доставки Транспортного засобу на Майданчик, Товариство повідомляє про це Клієнта, розміщуючи відповідне повідомлення в аккаунті Клієнта на Інтернет-сторінці і/чи електронною поштою, по телефону чи іншими способами.
6.3. Клієнт зобов'язується забрати придбаний Транспортний засіб з Майданчика не пізніше, ніж упродовж 5 (п'яти) календарних днів з дня повідомлення Товариства електронною поштою, по телефону і/чи в аккаунті Клієнта на Інтернет-сторінці чи іншими способами про те, що Транспортний засіб надано на Майданчик.
6.4. Сторони домовляються, що Транспортний засіб Клієнту буде передано тільки після того, коли Клієнт належним чином розрахується з Товариством за Транспортний засіб, тобто сплатить товариству всю ціну, зазначену в Попередньому Рахунку-фактурі. У випадку, якщо Клієнт неналежним чином розрахується з Товариством, Транспортний засіб притримується до того часу, поки Клієнт належним чином розрахується з Товариством.
6.5. Транспортний засіб вважається переданим Клієнту належним чином з моменту, коли Клієнт або його представник, що підтвердив свої повноваження, у встановленому порядку, підписав Акт прийняття-передачі Транспортного засобу. Клієнту передаються всі документи, пов'язані з Транспортним засобом, які є в розпорядженні Товариства.
6.6. Право власності на придбаний Клієнтом Транспортний засіб, а також всі пов’язані майнові та немайнові права, ризик випадкового знищення і/чи пошкодження Транспортного засобу переходять до Клієнта з моменту підписання Акт прийняття-передачі Транспортного засобу.
6.7. Клієнт за власний рахунок реєструє Транспортний засіб на своє ім'я чи ім'я третіх осіб.
7. Стан транспортних засобів.
7.1. На Інтернет-сторінці розміщується інформація про вживані, б/в Транспортні засоби.
7.2. На Інтернет-сторінці розміщується вся інформація про Транспортні засоби, в тому числі про їхній технічний стан та комплектацію, надана власниками Транспортних засобів.
7.3. Інформація про стан, дефекти Транспортних засобів на Інтернет-сторінці може надаватися мовою оригінального тексту, наданого продавцем Транспортного засобу, а також з використанням скорочених слів, визначень, окремо не вказуючи значення цих скорочень. Ці скорочення можуть бути написані англійською мовою і/чи іншою іноземною мовою. Сторони домовляються, що робити переклад на зрозумілу для себе мову і розшифрувати такі скорочення повинен Клієнт. У випадку, якщо Клієнт не зробить цього, весь пов'язаний із цим ризик він бере на себе. Щодо скорочень, технічних характеристик Транспортних засобів, термінології чи у випадку виникнення додаткових запитань Клієнт має право звертатися до Товариства за контактами, зазначеними на Інтернет-сторінці.
7.4. Клієнт, приймаючи придбаний Транспортний засіб (до Моменту передачі), зобов'язаний уважно його оглянути, оцінити його технічний стан, з'ясувати чи немає дефектів, порівняти технічний стан Транспортного засобу, комплектацію з описом Транспортного засобу на Інтернет-сторінці.
8. Заяви та гарантії сторін.
8.1. Товариство заявляє і гарантує Клієнту, що:
8.1.1. Буде надавати Клієнту всю відому Товариству і необхідну Клієнтові інформацію, пов'язану з Транспортними засобами, докладати усі зусилля для усунення всіх незрозумілих питань, які виникли у Клієнта.
8.1.2. Товариство не є власником Транспортних засобів, однак коли законний власник Транспортного засобу затвердить максимально запропоновану Клієнтом ціну і визнає Клієнта переможцем аукціону, Товариство зобов'язується одразу придбати виграний Клієнтом Транспортний засіб у його законного власника і передати цей Транспортний засіб Клієнту, в порядку і в стоки, визначені цим Договором.
8.2. Клієнт заявляє і гарантує товариству, що:
8.2.1. Розуміє, що Товариство діє в якості непрямого посередника між власником Транспортного засобу та Клієнтом.
8.2.2. Належним чином ознайомився зі станом Транспортних засобів, ціни на які пропонує/має намір запропонувати на аукціоні, відносно нього Претензій не має, йому зрозуміла розміщена на Інтернет-сторінці інформація про заплановану купівлю Транспортних засобів.
8.2.3. Розуміє, що інформація про Транспортні засоби на Інтернет-сторінці може бути надана на іноземній мові і/чи з використанням певних скорочень. Обов'язок розшифрувати скорочення, якщо потрібно, перекласти цю інформацію на зрозумілу Клієнту мову лягає на самого Клієнта.
8.2.4. Розуміє, що запропоновані на Інтернет-сторінці Транспортні засоби є не новими, а вживаними, тобто були у використанні, б/в, і їхній стан не може і не повинен бути таким, коли б вони продавалися новими.
8.2.5. Розуміє, що Транспортні засоби могли використовуватися з різними цілями, включаючи, але не обмежуючись, в комерційних цілях, у різних ситуаціях, про які не знало і не могло знати товариство; що на Інтернет-сторінці розміщена тільки така інформація про Транспортні засоби і в такому об'ємі, які надав власник Транспортного засобу, і, відповідно, в певних випадках може бути зовсім не зазначений стан транспортного засобу, можливі дефекти, а тільки, наприклад, надані фотографії. Також розуміє, що Товариство, розміщуючи на Інтернет-сторінці надану власником інформацію про транспортний засіб, його технічний стан, не перевіряє достовірності цієї інформації, не проводить огляду та оцінки Транспортного засобу.
8.2.6. Розуміє, що запропоновані на аукціоні ціни повинні пропонуватися після належної оцінки всієї наданої власником Транспортного засобу та розміщеної товариством Інформації про б/в Транспортний засіб, який продається, а також можливого зносу продаваного Транспортного засобу і окремих його частин, з урахуванням пробігу Транспортного засобу, дати першої реєстрації, розміщеної інформації про технічний стан Транспортного засобу, інших обставин, в іншому випадку весь ризик щодо пропозицій необґрунтовано високих цін покладається на Клієнта.
8.2.7. Розуміє, що у випадку виникнення незрозумілостей щодо Транспортних засобів, наданої про них інформації чи недостатньої інформації, Клієнт до завершення аукціону відповідного Транспортного засобу може звертатися до Товариства.
8.2.8. Розуміє, що навіть якщо він запропонує максимальну ціну на аукціоні, він може бути не визнаним власником Транспортного засобу в аукціоні цього Транспортного засобу.
8.2.9. Розуміє, що у випадку визнання його переможцем в аукціоні, Клієнт зобов'язаний у терміни та порядку, визначених цим Договором, заплатити Товариству суму визначену в Попередньому рахунку-фактурі, відповідно до умов цього Договору.
8.2.10. Розуміє, що впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин від моменту підписання Акту прийняття-передачі Транспортного засобу, якщо він не пред'явить Товариству Претензій щодо якості Транспортного засобу і/чи не надасть кошторису усунення дефектів, як це зазначено в Договорі, він втрачає право пред'явити Товариству Претензії відносно даного Транспортного засобу.
8.2.11. Розуміє та згоден, що Товариство не буде розглядати жодних Претензій Клієнта, пов'язаних із технічним станом придбаного Транспортного засобу, у випадках, зазначених у розділі 9 Договору.
8.2.12. Розуміє, що коли Товариство визнає Претензії Клієнта щодо придбаного Транспортного засобу аргументованими, усунення дефектів не буде компенсоване за цінами на нові деталі.
8.2.13. Клієнт зобов'язується впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з Моменту передачі Транспортного засобу, вивезти його з території Європейського Союзу на територію третіх держав і надати Товариству про цей факт підтверджуючі документи.
8.3. Кожна Сторона підтверджує та гарантує іншій Стороні, що:
8.3.1. Вона володіє абсолютним і необмеженим правом, повноваженнями та компетенціями укладати і виконувати цей Договір та всі особи, які підписують/укладають будь-які документи, пов'язані з цим Договором чи його виконанням, будуть володіти правом та необхідними компетенціями на підпис/укладення таких документів; у випадку передачі прав та обов'язків за цим Договором забезпечить, що правонаступник був належним чином ознайомлений з положеннями цього Договору і він буде зобов'язаний виконувати їх належним чином; цей Договір створює Стороні діючі та обов'язкові з законної точки зору для виконання зобов'язання, які можуть бути примусово виконані по відношенню до Сторони за умовами цього Договору.
8.3.2. Ні укладення цього Договору, ні виконання передбачених ним умов і положень не суперечить та не порушує: (а) обов'язкових для виконання Стороною умов, вимог та положень рішення, постанови, заборони, розпорядження чи припису суду, уряду чи органів місцевої влади; (б) умов, вимог та положень договору, ліцензії, зобов'язань чи рішення, застосованих до Сторони; (в) вимог, умов та положень, застосованих до них правових актів.
8.3.3. З усіма умовами цього Договору кожна зі Сторін погоджується і за доброзичливою згодою сторін вони не будуть трактуватися як несподівані (неочікувані); у ході укладення цього Договору його умови необґрунтовано не надають жодній зі сторін перебільшеної переваги і вони повністю відповідають інтересам Сторін, також Сторони цього Договору не залежать один від одного, не мають економічних труднощів чи невідкладених вимог, вони не є економічно слабкими чи неінформованими, недосвідченими і в момент укладення цього Договору вони не діють недалекоглядно та володіють необхідним досвідом ведення переговорів.
8.3.4. Сторони будуть докладати максимальні зусилля для виконання цього Договору, тобто кожна зі Сторін у випадку необхідності, прийме такі зусилля, які б здійснили при наявності таких обставин при здоровому глузді.
8.3.5. Всі заяви та гарантії, зазначені в цьому Договорі і надані Сторонами взаємно один одному в ході виконання цього Договору, відповідають дійсності і є достовірними на день надання такої заяви чи гарантії, а також залишаться діяти на весь період дії цього Договору, а також в них немає/не буде жодної пропущеної або прихованої інформації, через що така заява чи гарантія стане невірною або такою, що вводить в оману.
9. Претензії щодо транспортних засобів.
9.1. Клієнт зобов'язаний всі та будь-які Претензії щодо Транспортного засобу пред'являти не пізніше, ніж впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту підписання Акту прийняття-передачі Транспортного засобу, надавши Товариству належним чином заповнену Претензію, у затвердженій Товариством формі, детально зазначивши в ній відносно якого Транспортного засобу та яких дефектів пред'являється Претензія і, виконуючи всі інші положення, передбачені Договором та/або Порядком розгляду Претензій (далі – Порядок), який розміщений на Інтернет-сторінці та який діє на момент пред’явлення Претензії.
Клієнт, що пред'явив Претензію на Транспортний засіб, далі зобов'язаний не пізніше, ніж впродовж 2 (двох) робочих днів надати Товариству детальний кошторис на усунення дефектів, вказаних у Претензії, підготовлену сертифікованим автосервісом виробника Транспортного засобу.
9.2. Товариство не буде розглядати Претензій щодо дефектів:
9.2.1. які були зазначені на Інтернет-сторінці, і/чи лакофарбових дефектів, на яких не було акцентовано уваги на Інтернет-сторінці; чи
9.2.2. які, як правило характерні для б/в Транспортних засобів, пов'язані з нормальною експлуатацією; чи
9.2.3. які не перешкоджають використанню Транспортного засобу з тією ціллю, для якої він, як правило, призначений. Вважається, що у цьому випадку, коли у Транспортного засобу є діючий обов'язкових техогляд чи він відповідає вимогам, визначеним для технічного стану, Транспортний засіб може використовуватися за своїм призначенням; чи
9.2.4. які вважаються незначними, тобто коли сума збитків відносно кожного з дефектів не перевищує 100 Євро і загальна сума збитків не перевищує 250 Євро; чи
9.2.5. про які Клієнт повідомив Товариство, протермінувавши термін для пред'явлення Претензій, зазначених у пункті 9.1. цього Договору; чи
9.2.6. відносно яких не була пред'явлена товариству Претензія, яка відповідає вимогам пункту Договору; чи
9.2.7. якщо після Моменту передачі Транспортного засобу виконувалися будь-які роботи з ремонту, фарбування, мийки, прибирання Транспортного засобу, чи будь-які інші роботи, які, за оцінкою Товариства, можуть заважати товариству встановити та оцінити стан Транспортного засобу і/чи його окремих частин, в якому воно знаходилося в Момент передачі; чи
9.2.8. якщо вони знаходяться в списку приблизних дефектів, наданому в Порядку розгляду Претензій, через наявність яких Претензії в усіх випадках не розглядаються та не задовольняються, чи
9.2.9. якщо Автомобіль був куплений на аукціоні з позначкою "Биті автомобілі", чи
9.2.10. якщо Автомобіль був куплений на аукціоні з позначкою "З технічними дефектами".

9.3. Клієнт ознайомлений із тим, що нижче представлений приблизний перелік дефектів, через наявність яких Товариство не розглядає і не задовольняє Претензій, незважаючи на те, що Претензія була пред'явлена своєчасно і в належній формі, а також незалежно від того, чи були ці дефекти видимими і/або вказані на інтернет-ресурсі (перелік, що буде актуальним на момент пред’явлення Претензії, розміщується на Інтернет-сторінці):
9.3.1. невеликі подряпини фарби на Транспортному засобі;
9.3.2. подряпини на пластмасовій частині зовнішніх дзеркал Транспортного засобу;
9.3.3. подряпини на шинах Транспортного засобу;
9.3.4. невеликі вм'ятини на кузові Транспортного засобу;
9.3.5. опуклості (тріщини) на лобовому склі Транспортного засобу;
9.3.6. зламана передня решітка Транспортного засобу;
9.3.7. брудний салон Транспортного засобу та/або його неохайний зовнішній вигляд;
9.3.8. пошкоджені чи відсутні килимки в салоні Транспортного засобу;
9.3.9. невідповідність рівня палива, що міститься в транспортному засобі до розміщеної на сайті інформації;
9.3.10. спущена покришка (-и) Транспортного засобу;
9.3.11. відсутність ковпаків на колеса Транспортного засобу;
9.3.12. відсутність запасного колеса Транспортного засобу та/або компресора;
9.3.13. відсутність сервісної книжки Транспортного засобу;
9.3.14. відсутність навігації та/або CD/DVD в Транспортному засобі;
9.3.15. відсутність книжки за описом Транспортного засобу;
9.3.16. відсутність захисту двигуна Транспортного засобу;
9.3.17. відсутність антени Транспортного засобу.

9.4. Якщо пробіг Транспортного засобу перевищує 100000 кілометрів, Товариство, незважаючи на те, що Претензія була пред'явлена своєчасно і в належній формі, а також незалежно від того, чи були ці дефекти видимими і/або вказані на Інтернет-сторінці, в будь-яких випадках не розглядає і не задовольняє Претензій щодо дефектів Транспортного засобу, пов'язаних із зазначеними нижче деталями Транспортного засобу:
9.4.1. зчеплення;
9.4.2. клапан рециркуляції відпрацьованих газів (EGR);
9.4.3. відсутність рідини в кондиціонері;
9.4.4. гальма (включаючи, але не обмежуючись, ручне гальмо);
9.4.5. вимірювач потоку повітря;
9.4.6. амортизатори;
9.4.7. акумулятор;
9.4.8. масло;
9.4.9. гальмівна рідина чи інша рідина, необхідна для Транспортного засобу;
9.4.10. лампочки на панелі приладів Транспортного засобу;
9.4.11. негерметичність турбін для двигуна, витоком масел, рідин.
9.5. При пред'явленні і розгляді Претензій в усіх випадках буде оцінюватися те, що Транспортні засоби є б/в, відповідно всі та будь-які деталі Транспортного засобу є неновими, їм характерний знос, враховуючи пробіг Транспортного засобу, дату першої реєстрації, технічний стан, інші важливі обставини.
9.6. Сторони домовляються, що Якщо претензія складена згідно вимог, зазначених в Договорі, та у випадку визнання Товариством Претензії як аргументованої, Клієнту буде компенсовано усунення дефектів. Компенсація відбувається не новими деталями або сумою, нижчою за вартість нових комплектуючих автомобіля.
9.7. Товариство, не згідне з наданим кошторисом Клієнта щодо усунення дефектів Транспортного засобу, має право вимагати від Клієнта надати новий кошторис щодо усунення дефектів, затверджений зазначеним Товариством автосервісом.
9.8. Товариство, яке незгідне з наданим кошторисом Клієнта щодо усунення дефектів Транспортного засобу, коли Претензія відповідає вимогам Договору та була визнана товариством аргументованою, має право:
9.8.1. самостійно усувати дефекти Транспортного засобу, які визнало аргументованими та такими, що підлягають усуненню; чи
9.8.2. виплатити мінімальну суму компенсації за усунення дефектів Транспортного засобу за кошторисом, наданим вибраним товариством автосервісом.
10. Відповідальність.
10.1. Клієнт, який належним чином і своєчасно не сплатив Товариству за цим Договором Попереднього рахунку-фактури чи будь-якого іншого платежу, сплачує Товариству пеню:
10.1.1. За перші 5 (п'ять) календарних днів затримки в розмірі 0,03 проц. від несплаченої суми за кожен день затримки;
10.1.2. З 6 (шостого) календарного дня затримки нараховується та сплачується Товариству пеня у розмірі 0,08 проц. від несплаченої суми за кожен день затримки.
10.2. У випадку, якщо Клієнт запізнюється забрати Транспортний засіб (порушив пункт 6.3. цього Договору), Клієнт платить Товариству пеню в розмірі 5 (п'яти) Євро за кожен день затримки.
10.3. Для забезпечення виконання Клієнтом зобов’язання передбаченого п.8.2.13 Договору, Товариство має право виставити до оплати Клієнту Додатковий рахунок-фактуру про сплату гарантійного платежу. Розмір Гарантійного платежу дорівнює розміру ПДВ, який нараховується від вартості Транспортного засобу, відповідно до діючого законодавства.
В такому разі Товариство має право притримати Транспортний засіб в себе, до моменту сплати Клієнтом Гарантійного платежу.
Якщо Клієнт своєчасно виконає взяте на себе зобов’язання, сума гарантійного платежу повертається йому протягом 3 банківських днів. Якщо Клієнт не вивезе Транспортний засіб у вказаний строк чи прострочить його вивезення, Гарантійний платіж залишається у Товариства, в рахунок відшкодування збитків, крім того, за таке порушення Клієнту не повертається завдаток.
10.4. У випадку, якщо клієнт порушить будь-які заяви та гарантії, які він дав Товариству, і/чи здійснить порушення, за які передбачений штраф (пеня), Клієнт зобов'язується компенсувати понесені через це Товариством збитки, включаючи допоміжні та сплатити суму, зазначену в Додатковому рахунку-фактурі.
10.5. У випадку, коли Клієнт скористається можливістю, передбаченою пунктом 14.2 цього Договору, Клієнт несе солідарну відповідальність за цим Договором з третьою особою, якій були передані права та обов'язки.
10.6. Сторони домовляються, що Товариство несе відповідальність перед Клієнтом за цим Договором:
10.6.1. за понесені Клієнтом прямі збитки, які виникли з вини Товариства на суму, яка не перевищує 20 (двадцяти) відсотків від ціни Транспортного засобу, і
10.6.2. за порушення свої зобов'язань, що зазначені в пункті 6.2., Товариство платить пеню в розмірі 0,03 проц. від загальної суми оплаченої Клієнтом по Попередньому рахунку-фактурі.

10.7. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення фоpс-мажоpних обставин (виникнення непеpеборної сили, яка не залежить від волі Сторін), в тому числі: війни, військових дій, блокади, ембаpго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних пpиpодних явищ і.т.п., Стоpони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії вказаних обставин.
11. Конфіденційність. Безпека даних для входу.
11.1. Умови та інформація цього Договору, одержані під час його виконанні, є конфіденційними та не публікується для загалу без згоди іншої сторони крім випадків, передбачених законодавством Литовської Республіки.
11.2. Клієнт після одержання даних для входу на Інтернет-сторінку без письмової згоди Товариства не має права розголошувати і/чи передавати іншим особам.
11.3. Клієнт в усіх випадках без винятку за всі пропозиції цін, запропоновані на Інтернет-сторінці із його аккаунту буде відповідати як за свої пропозиції цін. У випадку підозри на те, що треті особи могли взнати дані для входу Клієнта на сайт, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Товариство.
12. Дія та зміни договору.
12.1. Цей Договір вважається укладеним, без підписання письмового примірника Сторонами, і вступає в дію з того моменту, коли Клієнт на Інтернет-сторінці електронними засобами підтверджує, що він ознайомився з цим Договором та Правилами Інтернет-сторінки та згоден виконувати їх умови.
12.2. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є підтвердження Клієнтом реєстрації аккаунта на Інтернет-сторінці та внесення Клієнтом завдатку Товариству, згідно розділу 3 Договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. Укладаючи Договір, Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, Тарифів та Правил, розміщених на Інтернет-сторінці. Акцептуючи цей Договір Клієнт підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.
12.3. Цей Договір замінює всі та будь-які попередні договори між Сторонами, пов'язані з участю в аукціонах Транспортних засобів. Цей договір також діє, на цих же умовах, і щодо Інтернет-сторінок, які в подальшому можуть бути створені Товариством на заміну діючої Інтернет-сторінки, з перенесенням існуючих аккаунтів користувачів - до моменту розірвання цього Договору або підписання нового Договору.
12.4. Цей Договір є безстроковим та застосовується до всіх відносин Клієнта і товариства, пов'язаних з участю Клієнта на аукціонах, оголошених на Інтернет-сторінках.
12.5. До Договору можуть вноситися зміни за ініціативою Товариства в односторонньому порядку, повідомивши про зміни Договору Клієнта не менше, ніж за 30 (тридцять) днів до запропонованого дня вступу в силу. Повідомлення Клієнта про зміну умов чи правил здійснюється через Інтернет-сторінку та/або на електронну пошту Клієнта. Якщо Клієнт не згоден зі змінами, застосовується пункт 13.5. Договору.
13. Розірвання договору. Деактивація акаунта.
13.1. Цей Договір може бути розірваний:
• за домовленістю обох Сторін;
• в односторонньому порядку з будь-якої причини, будь-якою зі Сторін, повідомивши про розірвання іншу Сторону не пізніше, ніж за 1 (один) місяць;
• Товариством, попередивши Клієнта за 10 (десять) календарних днів, якщо Клієнт не виконує свої зобов'язання перед Товариством, передбачені дійсним Договором, Правилами Інтернет-сторінки та Політикою конфіденційності чи більше 6 (шість) місяців не бере участь в аукціонах, чи в інших випадках, передбачених цим Договором;
• Клієнтом, попередивши Товариство за 10 (десять) календарних днів, якщо Товариство не виконує/неналежним чином виконує зобов'язання, прийняті на себе за діючим Договором.
13.2. Зверніть увагу!
У випадку, якщо Клієнт більше 10 (десяти) днів підряд запізнюється і не сплачує чи неналежним чином сплачує Попередній рахунок-фактуру і/чи більше 10 (десяти) днів запізнюється забрати придбаний Транспортний засіб з Майданчика, Товариство набуває право в односторонньому порядку, не звертаючись до суду, відмовитися від виконання цього Договору по відношенню до відповідного Транспортного засобу і/чи розірвати діючий Договір, повідомивши про це Клієнта за 5 (п'ять) календарних днів. У передбаченому цим пунктом випадку Клієнт зобов'язаний заплатити Товариству штраф у розмірі 20 (двадцяти) процентів від Попереднього рахунка-фактури, але не менше 500 (п'ятисот) Євро, що вважається мінімальними збитками Товариства, які Товариству не потрібно доводити. Штраф може бути зараховано за рахунок будь-яких платежів, сплачених Товариству, а якщо сума була меншою, аніж штраф, Клієнт зобов'язаний заплатити Товариству різницю за Додатковим рахунком-фактурою, крім того за таке порушення Клієнту не повертається завдаток.
Товариство має право Транспортний засіб, за який не було належним чином заплачено і/чи який Клієнт вчасно не забрав, передати третім особам.
13.3. Розірвання Договору не звільняє Сторони від зобов'язань належним чином розрахуватися за діючим Договором.
13.4. Сторони домовляються, що Товариство має право деактивувати аккаунт Клієнта на Інтернет-сторінці в тих випадках, коли Клієнт:
13.4.1. за останні 6 (шість) місяців не придбав жодного Транспортного засобу, розміщеного на Інтернет-сторінці; чи
13.4.2. порушив будь-які свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі зобов'язання, передбачені діючим Договором, Правилами Інтернет-сторінки і/чи Політикою конфіденційності; чи
13.4.3. в інших випадках, передбачених діючим Договором і/чи Правилами Інтернет-сторінки.
13.5. Якщо Клієнт до дня вступу в силу, запропонованих Товариством змін не згоден зі змінами Правил Інтернет-сторінки чи змінами діючого Договору (тобто якщо Клієнт не підтвердить електронними засобами, що він ознайомився зі змінами діючого Договору та згоден дотримуватися їх умов), Товариство має право призупинити доступ Клієнта до аукціонів, оголошеним на Інтернет-сторінці чи деактивувати аккаунт Клієнта на Інтернет-сторінці, або в односторонньому порядку розірвати діючий Договір, не звертаючись до суду, повідомивши Клієнта про розірвання не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) днів.
13.6. Якщо Товариство прийме рішення деактивувати аккаунт Клієнта на Інтернет-сторінці, Товариство повідомить про це Клієнта електронною поштою чи в його аккаунті на Інтернет-сторінці. Клієнт, щоб повторно активувати аккаунт на Інтернет-сторінці, може подати запит електронною поштою на адресу Товариства: [email protected].
14. Передача прав та обов’язків
14.1. Без окремої згоди Товариства Клієнт не має права передавати жодні свої права та обов’язки, пов’язані з виконанням діючого Договору, крім випадків, передбачених пунктом 14.2. діючого Договору.
14.2. До Моменту передачі Транспортного засобу Клієнт має право свої права та обов’язки, пов’язані з конкретним Транспортним засобом, його передачею, чи передачею права власності, чи розрахунком за нього, передати третій особі. Про таку передачу прав і обов’язків Клієнт повідомляє Товариство в своєму аккаунті на Інтернет-сторінці або електронною поштою. Після підтвердження Товариством цього факту до зазначеної Клієнтом третьої особи переходять усі права та обов’язки Клієнта, пов’язані з конкретним Транспортним засобом, у тому числі права і обов’язки, передбачені діючим Договором.
14.3. Товариство має право за своїм бажанням без окремої згоди Клієнта передати свої права та обов’язки, що виникають із діючого Договору.
15. Кінцеві положення
15.1. Усі повідомлення та інша інформація за цим Договором надається електронними засобами на Інтернет-сторінці чи висилається електронною поштою, чи за відповідними адресами Сторін. Повідомлення, надане однією Стороною іншій Стороні електронною поштою чи на Інтернет-сторінці через аккаунт Клієнта має таку ж юридичну силу як і письмове повідомлення, завірене підписом та печаткою.
15.2. До цього Договору застосовується законодавство Литовської Республіки.
15.3. Усі спори, суперечки та вимоги, що виникають у результаті цього Договору та пов'язані з ним, його порушенням, розірванням чи недійсністю вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не вирішать спорів, суперечок чи вимог шляхом переговорів, тоді вони будуть вирішуватися в порядку, передбаченому законодавством Литовської Республіки.
Реквізити Товариства:
ЗАТ “Mondega”
Адреса: Mikalojaus Koperniko g. 24, Didžiasalio k., LT-13264 Vilniaus r., Lithuania
Код підприємства: 303429463
ПДВ: LT100008936116
Керівник: Iryna Filaretova
Tel: +37066654438
E-mail: [email protected]